Algemene huurvoorwaarden

Versie: Mei 2023

Voorwaarden

Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot al onze vakantiehuizen. In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder "huurder" verstaan: de persoon die met ons een huurovereenkomst aangaat met betrekking tot de verhuur van de vakantiewoning.

Deze voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar uw eigen voorwaarden of naar andere voorwaarden. Wij verwerpen alle termen waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 1 - Reserveringen

Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen van 23 jaar of ouder. Ook reserveringen door personen onder die leeftijd zijn niet geldig. We behouden ons het recht voor om op elk moment - zonder reden - een reservering te weigeren.

Nadat u heeft geboekt, ontvangt u binnen vijf dagen een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden en een factuur van ons. Op de betaling van de factuur zijn de voorwaarden beschreven in artikel 2 van toepassing.

Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden direct aan ons te melden. Heeft u binnen 10 dagen na het maken van de reservering nog geen ontvangstbevestiging van ons ontvangen, neem dan direct contact met ons op.Doe u dit niet, dan kunt u geen beroep meer doen op de reservering, deze is geannuleerd.

Een overeenkomst tussen u en ons komt tot stand wanneer wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur een vakantiewoning voor recreatief gebruik, die naar zijn aard van korte duur is.

Artikel 2 - Betaling

Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden:

Betalingen dienen te geschieden via de website;

Bij boeking van het factuurbedrag dient u 50% van de huursom te betalen. Het resterende factuurbedrag van 50% dient 45 dagen voor aankomst te zijn voldaan.

Als u binnen 45 dagen voor de aankomstdatum boekt, dient u het volledige bedrag te betalen op het moment van boeking.

Betalingen dienen te geschieden via creditcard betaling of bankoverschrijving op de website van Blue Vibes Bonaire. Door (gedeeltelijk) te betalen of de gehele huurprijs te betalen, bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan. De huurovereenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Artikel 3 - Wijzigingen

Indien de huurder wijzigingen in de boeking wil aanbrengen nadat de boeking/overeenkomst tot stand is gekomen, zijn wij niet verplicht hieraan gevolg te geven. Wij zijn vrij om te kiezen of en in hoeverre wijzigingen worden geaccepteerd. Wijzigingen binnen 4 weken voor aankomst zijn in principe niet mogelijk.

Indien de huurder na het afsluiten van de boekings-/verblijfsperiode overstapt naar een andere of niet-aaneengesloten/aaneengesloten verblijfsperiode, gelden de annulerings bepalingen zoals vermeld in artikel 5. Onder overige verblijfsduur wordt in ieder geval verstaan een periode die niet binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfsduur valt.

Artikel 4 - Annulering

Annulering door huurder dient altijd schriftelijk (per e-mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

Gedeeltelijke betalingen worden bij annulering niet geretourneerd.

50% van de betaalde voorschotten worden terugbetaald bij annulering 45 dagen voor aankomst of eerder.

Bij annulering vanaf 45 dagen tot de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.

Indien u zonder nader bericht niet binnen 24 uur na de afgesproken datum bent aangekomen, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd.

Bij annulering onzerzijds worden reeds betaalde bedragen aan Blue Vibes Bonaire gerestitueerd.

Artikel 5 - Ontvangst sleutel.

Wij stellen de sleutel van de vakantiewoning in bruikleen aan de huurder ter beschikking. De sleutel blijft ons eigendom. Bij verlies, diefstal of ander verlies van de sleutel is de huurder een bedrag van $ 25 verschuldigd.

Alle kosten die ontstaan doordat u de vakantiewoning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die na uw vertrek worden gevonden, worden voor een redelijke periode voor u bewaard, maar wij nemen hiervoor geen verantwoordelijkheid. Opnieuw verzenden is alleen mogelijk op uw kosten.

Wanneer de huurder en/of andere gebruikers zichzelf hebben buitengesloten van de vakantiewoning, wordt $ 25 in rekening gebracht.

Artikel 6 - Verblijf in de vakantiewoning

Voor reserveringen/verblijf gelden de volgende termijnen en tijden, namelijk:

Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 16.00 uur gebruik maken van de woning. Op de dag van vertrek dient u de woning voor 11.00 uur te verlaten

Onze vakantiewoningen zijn rookvrij. Roken is toegestaan buiten op het terras.

Buiten mag geen open vuur worden gebruikt.

Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen.

Het gebruik van water en elektra is bij de prijs inbegrepen, maar wij verzoeken u vriendelijk hier spaarzaam mee om te gaan.

Het verblijf van meer personen in de vakantiewoning dan overeengekomen (bij boeking), of het maximum dat voor de vakantiewoning geldt, is zonder onze toestemming uitdrukkelijk niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en leidt tot annulering van de verhuur onzerzijds, zonder restitutie van de huursom.

Het verplaatsen van kasten en bedden, alsmede geluids- of televisieapparatuur of enig deel van de (binnen)inventaris mee naar buiten nemen is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van de glazen en bestek voor uw maaltijd buiten.

Artikel 7 - Overmacht

We spreken van overmacht als de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten onze wil, waaronder oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid / klachten / schade.

Huurder en overige gebruikers zijn gedurende de betreffende huurperiode volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de vakantiewoning, de inventaris en alle tot het gehuurde behorende zaken, tenzij huurder en overige gebruikers kunnen aantonen dat de schade niet aan haar kan worden toegerekend. Wij raden u daarom aan om bij aankomst in de vakantiewoning de inventaris op gebreken te controleren.Indien u schade of gebreken constateert, verzoeken wij u dit direct aan ons te melden.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of beschadiging van voorwerpen of personen, van welke aard dan ook, tijdens of als gevolg van het verblijf in de vakantiewoning.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor werkzaamheden aan (hoofd)wegen etc. in de omgeving van de woning. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in geval van storing of storing van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, of het niet of gedeeltelijk niet functioneren van internet en/of de tv.

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder ons onmiddellijk op de hoogte te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen.

Indien u desondanks een klacht wilt indienen, dient u deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons in te dienen.

Artikel 9 - Vertrek- en eindschoonmaak

Bij onjuist gebruik of bij verkeerd achterlaten van de vakantiewoning kunnen extra (schoonmaak)kosten aan de huurder in rekening worden gebracht.

Na het einde van het verblijf moet de huurder bij vertrek:

  • De woning (bezem)schoon achterlaten;
  • Alle servies schoon en droog terug in de kasten plaatsen;
  • Bedovertrekken en linnen opgevouwen aan het voeteneind van het bed leggen;
  • De vaatwasser en koelkast schoon en leeg achterlaten;
  • De vuilnisbakken ledigen, naast de ingang van het perceel staat een container voor restafval, hierin kunt u de vuilniszakken deponeren.
  • Eventuele breuk en/of schade aan de beheerder melden.

Artikel 10 - Toepasselijk recht.

De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek BES zijn van toepassing op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels, alsmede op eventuele geschillen die hieruit voortvloeien.